Kung sino ka online ay parte ng kung sino ka sa totoong buhay.

Kaya mahalagang panatilihin ang kaligtasan online, gaya ng kahalagahan ng pagiging ligtas sa totoong buhay.

Teen-HomePage3C
CyanSquare
Alamin ang masasamang bagay na maaaring mangyari habang ikaw ay online o habang ginagamit ang telepono at ano ang gagawin dito.

LEARN
CyanSquare
Sakaling may nangyaring masama o mangyayari pa lamang ito, may mga taong maaaring makatulong.

REPORT