Bilang isang magulang o tagapangalaga ng mga batang lumalaki bilang mga digital natives, mahalagang maging mapagmatyag at ituro na ang kaligtasan sa totoong buhay ay ganoon din dapat online.

Parent-HomePage3C
Yellow Square
Makipagtulungan sa iyong anak sa pagpagpapanatili ng kanilang pamamalagi online ay malayo sa panganib.

LEARN
Yellow Square
Humanap ng suporta mula sa mga organisasyong nasa larangan ng pagpoprotekta sa mga bata online.

REPORT